O czym musisz pamiętać na przełomie roku prowadząc własną firmę

Informacja prasowa
Kolejny rok dobiega końca, a wraz z nim czas zakończyć rozliczenia Twojej działalności gospodarczej. Jak co roku zastanawiasz się, z jakim wynikiem finansowym się zakończy. Jakie działania należy wykonać, by być spokojnym, że o niczym nie zapomniałeś i spełniłeś wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych i przepisów zusowskich i abyś mógł odznaczyć każdy i wejść w nowy rok, spełniając wszelkie te obowiązki.

Oto lista zadań:
1. Zebrać wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania rocznego rozliczenia
Będąc podatnikiem podatku dochodowego pamiętaj o zrobieniu podsumowania roku zarówno dokumentów kosztowych jak i sprzedażowych dotyczących danego roku. Jeżeli prowadzisz Książkę Przychodów i Rozchodów, ustalając wynik, musisz postąpić zgodnie z krokami wyznaczonymi przez Ministra Finansów. Od przychodów odejmujesz koszty, niby proste, ale… co z tymi kosztami, jak je ustalić ?
Postępujemy według działania:
Wartość spisu z natury na początek roku

  • wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10)

  • wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11)

- wartość spisu na natury na koniec roku

  • kwota pozostałych wydatków (kolumna 14)

- wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi.

No właśnie, co z tym spisem z natury? Konieczność sporządzenia spisu z natury dotyczy większości podatników. Jeżeli w trakcie roku księgowałeś zakupy towarów handlowych i materiałów do 10 kolumny księgi i nie sprzedałeś lub nie zużyłeś ich do dnia 31 grudnia, to należy je ująć w remanencie. Jak więc to zrobić ? Po pierwsze należy je wycenić :

• materiały i towary handlowe – według cen zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia – ceny netto dla czynnych podatników Vat, a brutto dla pozostałych,

• półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji – według kosztów wytworzenia,

• odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową – według wartości, jaką oszacujesz, mając na uwadze ich przydatność do dalszego użytkowania.

Jeżeli więc rozpocząłeś jego sporządzanie, masz 14 dni na jego zakończenie, a musisz go sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku. Remanent końcowy roku 2013 staje się twoim remanentem początkowym i z dniem 1 stycznia 2014 r. należy wpisać go do książki jako pierwszy wpis. Szczegółowe zestawienie z jego przeprowadzenia dołączasz do dokumentów księgowych. Jaki realny wpływ ma na koszty? Porównujesz wartości tych dwóch remanentów: na początek i na koniec roku. Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. W sytuacji odwrotnej, gdy wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

Sporządziłeś już remanent i zaksięgowałeś wszystkie dokumenty, przyszedł czas na zamknięcie KPiR. Podsumowujesz wszystkie zapisy na ostatniej stronie księgi, numerujesz każdą z nich i wyliczasz dochód, który przeniesiesz do zeznania rocznego. W tym celu przygotuj sobie także potwierdzenie zapłat składek ZUS za okres XII 2012–XI 2013 oraz potwierdzenia zapłat zaliczek z tytułu podatku dochodowego.

Pamiętaj, jeżeli do 21 stycznia 2014 r. złożysz swoje zeznanie podatkowe za 2013, unikniesz zapłaty w styczniu zaliczki za grudzień, czy też IV kwartał, będzie ona bowiem uwzględniona w tym rozliczeniu.
A jeżeli zastanawiasz się nad zmianą metody opodatkowania, np. chcesz zrezygnować z zasad ogólnych na rzecz podatku liniowego lub na odwrót, pomyśl o tym już teraz, ponieważ masz czas tylko do 21 stycznia 2014r. W tym terminie będziesz musiał złożyć pisemne zawiadomienie o tym do Naczelnika Twojego Urzędu Skarbowego. Trochę więcej czasu będziesz miał, przechodząc np. z miesięcznego na kwartalne rozliczenie podatku, w tym wypadku zawiadamiasz urząd do końca 20 lutego.

2. Pamiętać o Vacie
Jeżeli dodatkowo jesteś czynnym płatnikiem VAT, będziesz musiał złożyć deklarację VAT-7 za miesiąc grudzień do 25-tego stycznia, podobnie jak podatnicy składający VAT-7K za IV kwartał. Pamiętaj, że jeżeli w zeznaniu za ten okres nie wystąpisz z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, należy go przenieść na następny okres rozliczeniowy, czyli już w nowym roku w styczniu/I kwartale. Natomiast w przypadku, gdy w upływającym roku wykonywałeś zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, będziesz zobowiązany po jego zakończeniu do ustalenia struktury sprzedaży – na podstawie Twoich rzeczywistych obrotów. Te obliczenia będą podstawą do korekty wstępnie odliczonego podatku za poprzedni rok w deklaracji za pierwszy miesiąc lub kwartał roku 2014 z tytułu nabyć środków trwałych i pozostałych.

3. Dokonać aktualizacji wartości środków trwałych
Jeżeli prowadzisz ewidencję środków trwałych, musisz pamiętać o aktualizacji wyliczeń odpisów amortyzacyjnych, szczególnie gdy stosujesz metodę degresywną. Rozpoczynając amortyzację w kolejnym roku, należy więc dla środków, dla których ona nadal trwa, podać wartość faktycznie zrealizowanego umorzenia za lata ubiegłe.
Natomiast gdy zatrudniasz pracowników pamiętaj, by…..

4. Złożyć do urzędu deklaracje roczne PIT-4R, PIT 11 oraz PIT-8AR
PIT–4R musisz złożyć do końca stycznia następującego po roku podatkowym. Nie zapomnij zachować kopii informacji wysłanej do urzędu. Wykazujesz w nim wszystkie należne zaliczki na podatek za swoich pracowników.
Sporządź też w 3 egzemplarzach PIT 11. Masz czas do końca lutego, by przekazać jedną kopię do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania pracowników, a drugą swoim pracownikom. Nie zapomnij o ich podpisach, koniecznie z datą odbioru. Tym, którzy już nie pracują, wyślij deklarację listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Natomiast trzecią dołącz do akta osobowych pracownika.
Podmioty dokonujące w 2013 r. wypłaty należności z tytułu świadczenia przez pracownika umów zlecenia, od których pobrany był podatek ryczałtowy, mają obowiązek sporządzić deklarację PIT 8AR za 2013 r. i przekazać ją urzędowi skarbowemu do końca stycznia 2014r.

5. Wypełnić i przesłać do ZUS informację ZUS IWA
Jeżeli byłeś zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2014 r. i w 2013 r. zgłosiłeś do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych oraz dodatkowo na dzień 31 grudnia 2013 r. będziesz wpisany do rejestru REGON, musisz się liczyć z tym, że do dnia 1 lutego 2013 r. będziesz musiał sporządzić informacje ZUS IWA. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, jeżeli więc chociaż jeden z nich pozostaje niespełniony, obowiązek ten Cię nie dotyczy. Natomiast jeżeli składałeś już ZUS IWA za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, ZUS sam wyliczy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie danych tam zawartych. Tak ustalona składka będzie obowiązywać cię przez okres składkowy tj. od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Jak wyliczyć liczbę osób ubezpieczonych? Sumę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu poszczególnych miesięcy 2013 r., bez względu na ich wymiar czasu pracy, dzielisz przez 12 miesięcy kalendarzowych w roku. Wynik tego dzielenia zaokrąglasz do jedności według ogólnych zasad zaokrąglania.

6. Udzielić pracownikom urlopu wypoczynkowego, by nie stał się on zaległym
Co do zasady pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Jeżeli nie został on wykorzystany w tym terminie urlop należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. Przeanalizuj więc sytuację urlopową w swojej firmie, aby móc ustalić, ile dni urlopu pozostało im jeszcze do wykorzystania. I jeżeli sytuacja w firmie na to pozwala, wyślij pracownik na urlopu jeszcze w tym roku lub ustal jego wykorzystanie w terminie do 30 września przyszłego roku. Pamiętaj także o tym, iż ci którzy nie wykorzystali jeszcze limitu urlopu na żądanie, mogą wykorzystać go do końca roku, w przeciwnym wypadku stają się one „zwykłym” urlopem zaległym do wykorzystania jak wyżej.

Weź pod uwagę, także to, że pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, bo złożył ci z początkiem 2013r. pisemne oświadczenie o zamiarze korzystania przez z tego uprawnienia. A jeżeli do tej pory nie wykorzystał ich, może tego dokonać do końca roku, ponieważ nie przechodzą one na rok następny. Pamiętaj, że początek roku kolejnego to czas złożenia przez rodzica kolejnego takiego oświadczenia, tylko jeden rodzic bowiem może z tego uprawnienia skorzystać.
Jak jesteśmy już przy kwestii urlopów…

7. Ustalić plan urlopów na rok 2014
Tworzenie planów urlopów reguluje Kodeks Pracy. Nie precyzuje on jednoznacznie terminu jego stworzenia. Przyjmuje się jednak, że powinien on zostać opracowany pod koniec danego roku na rok następny, gdyż co do zasady pracownik nabywa prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego w danym roku już w dniu 1 stycznia. Nie ma również żadnego przepisu, który nakazuje opracowanie planu już w tym momencie na cały rok kalendarzowy, możesz go więc opracować np. na pierwsze półrocze. Mając odpowiednią wiedzę na temat planów urlopowych pracowników, będziesz mógł efektywniej zaplanować realizację podstawowych działań firmy.

8. Pamiętać o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014r.
Od 1stycznia 2014 r. będzie obowiązywać nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wynosić 1680 zł brutto. Jeżeli w umowie o pracę określiłeś kwotowo wysokość wynagrodzenia odpowiadającego najniższemu wynagrodzeniu obowiązującemu w roku zawarcia umowy, będziesz musiał sporządzić stosowny aneks do umowy o pracę.

Pamiętaj jednak, może wystąpić pewien wyjątek, gdy zastosujesz poprzednio obowiązujące kwoty. Jeżeli wypłacasz wynagrodzenie w miesiącu następnym, czyli za grudzień 2013 do 10 stycznia 2014, to wypłata dla pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie lub pracujących w nocy nastąpi w wysokości obowiązującej w miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie, bowiem jest ono należne za wykonaną pracę, a więc jego wysokość jest ustalana według zasad obowiązujących w okresie, w jakim ta praca była wykonywana. Natomiast w zakresie wyliczeń kwoty do wypłaty, w tym do naliczania zaliczki na podatek dochodowy, czy potrącanych składek od wypłacanego wynagrodzenia należy zastosować wszystkie stawki obowiązujące na dzień dokonania wypłaty wynagrodzenia.

9. Jeżeli pracownik zwróci się do Ciebie o rozliczenie jego przychodów – wypełnić za niego PIT 40
Jeżeli pracownik nie korzysta z przysługujących mu odliczeń, może zgłosić pracodawcy, by to on wypełnił za niego zaznanie roczne. Zgłoszenia takiego dokonuje na druku PIT–12 do dnia 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W takiej sytuacji będziesz musiał za niego złożyć deklarację PIT–40 w terminie do końca lutego 2014r. i przekazać wypełnione zeznanie zarówno podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania pracownika. Jeżeli w wyniku wyliczeń wyjdzie niedopłata, będziesz musiał zapłacić ją za pracownika, jednocześnie pobierając ją z jego dochodu za marzec 2014r. r. lub – na wniosek pracownika – z dochodu za kwiecień 2014 r., czy też w miesiącu, za który została pobrana ostatnia zaliczka, w sytuacji, gdy stosunek pracy ustał wcześniej. Natomiast, gdy z obliczeń wyjdzie nadpłata, będziesz musiał zaliczyć ją na poczet zaliczki należnej za marzec 2014 r. Jeżeli i po tym działaniu nadpłata nadal wystąpi, wówczas zwrócisz ją pracownikowi w gotówce. Następnie kwotę dokonanego zwrotu pomniejszysz o kwoty pobranych zaliczek przekazywanych do urzędu.

10. Sporządzić roczne RMUA
Od 2012 rok nie musisz już co miesiąc przekazywać ubezpieczonym informacji o zapłaconych składkach na druku RMUA. Możesz przekazać pracownikowi takie informacje raz w roku w podziale na poszczególne miesiące w terminie do 28 lutego 2014 roku za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli mimo to przekazywałeś je co miesiąc, roczną informację sporządzasz tylko na wniosek pracownika.

11. Sprawdzić, czy będziesz musiał utworzyć w 2014r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a gdy on już funkcjonuje będziesz musiał dokonać korekty jego odpisów
Sprawdź stan zatrudnionych na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego, bowiem jeżeli zatrudnisz na umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, wliczając w to także tych przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, Twoim obowiązkiem stanie się utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie ma tu znaczenia czas, na jaki zostały one zawarte, ani nawet, czy dotyczyły pełnych wymiarów czasu pracy czy tylko jego części. W takim przypadku będziesz musiał przeliczyć liczbę pracowników na pełny wymiar.

A jeżeli już tworzysz takie odpisy, masz obowiązek dokonania do 31 grudnia 2013r. jego korekty. Podstawą naliczania odpisu jest przeciętna planowana liczba zatrudnionych osób, którą to musisz skorygować na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby pracowników, mogłeś bowiem zatrudnić w ciągu roku kolejnych pracowników.
Do końca roku kalendarzowego podejmiesz też decyzję o ewentualnej rezygnacji z niego.

12. Ustalić, czy w przyszłym roku będziesz płatnikiem zasiłków
O tym, czy w 2014 r. będzie wypłacał zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne w razie choroby pracownika, decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2013 r. Jeżeli więc w tym dniu zgłosiłeś do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, w tym także siebie samego, będziesz w 2014 r. wypłacał zasiłki.

Wydaje się tego dużo, ale nie jest to takie straszne jak się wygląda na pierwszy rzut oka. Mając wiedzę o tym, co trzeba zrobić, pójdzie Ci łatwiej. Jeżeli rozpoczynając rok, będziesz odhaczać wymienione wyżej kwestie, jako spełnione, oznaczać to będzie, że wykonałeś wszystko co potrzeba. W wypełnieniu większości z tych obowiązków pomoże ci program Super Księga Podatkowa. Ustalisz w nim stan inwentaryzacji na koniec roku, sporządzisz spis z natury. Wyliczysz i uwzględnisz zarówno w książce przychodów i rozchodów, jak i w ustaleniu dochodu, różnice remanentowe. Bez większego wysiłku sporządzisz rozliczenie twojej działalności gospodarczej, w tym wypełnisz zeznania podatkowe PIT 36, 36 L, czy też PIT 28, a dla pracowników PIT 11 czy też roczne PIT 4R, 8AR dzięki systemowi aktualizacji. W zakresie podatku VAT aplikacja wyliczy za Ciebie współczynnik obrotu opodatkowanego w ogóle sprzedaży na podstawie zaksięgowanych dokumentów. Jeżeli amortyzację środków trwałych będziesz obliczać planowo, zgodnie z wyliczeniami programu, co do wysokości i ilości odpisów, będziesz mógł kwotę dotychczasowego umorzenia zwiększyć w programie automatycznie. Równie automatycznie dokonasz wyliczeń ich korekt rocznych, gdy prowadzisz sprzedaż mieszaną, jak i dokonasz aktualizacji ich historii zapisanej w programie. Dokonasz także rocznego podsumowania zapłaconych składek zusowskich na formularzu RMUA oraz będziesz miał podgląd na stan urlopów danego roku, dzięki prowadzonym w aplikacji Kartom Pracy. Każdy rok to osobna instalacja na dysku, dzięki czemu zawsze płynnie przejdziesz do prac w nowym roku i w każdej chwili wrócić do poprzednich danych. Wszystkie te działania sprawią, że w nowy rok wejdziesz spokojnie i z pewnością co do aktualności zastosowanych parametrów obliczeń. Taki program odciąży cię od większości żmudnych działań, jakie przyjdzie Ci wykonać na przełomie każdego roku. Więcej na stronie www.ksiegapodatkowa.pl.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Problemy kadrowe gastronomii

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

r
ryś

Podziel się pomocą i podczas rozliczanie swojej firmy tak jak ja przekaż na chore dzieciaki z Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom swój 1% podatku. Twoje wsparcie może okazać się decydujące w leczeniu jakiegoś malucha. Wejdź na pomocdzieciom.eu i zobacz jak prosto jest przekazać Fundacji 1%podatku!!

Dodaj ogłoszenie