Rozliczenie podatku za 2013 rok – część 2

Informacja prasowa
Bądź świadomym podatnikiem, skorzystaj z przysługujących Ci ulg i odliczeń, by za 2013 rok zapłacić jak najmniejszy podatek ! – część 2

Rozliczenie podatku za 2013 rok – część 2

W tej części artkułu przejdziemy do omówienia podstawowych ulg, które możemy podzielić na dwa rodzaje ulg: od dochodu i od podatku. Prześledźmy, więc je po kolei. Na początek weźmy do ręki PIT O.

Darowizny
Podatnik może odliczyć od dochodu kwoty przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego, które je realizują oraz te przekazywane na cele kultu religijnego czy też darowizny związane z krwiodawstwem.
Ważne by łączna kwota wszystkich odliczeń z tytułu darowizn nie przekroczyła 6 proc. dochodu. Kwota przekraczająca ten limit nie będzie podlegała odliczeniu.
Czy wiesz, że oodliczeniu mogą podlegać także darowizny rzeczowe. W przypadku, gdy przekazane towary są opodatkowane VAT za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pamiętaj! Zarówno darowizny rzeczowe, jak i pieniężne muszą być odpowiednio udokumentowane. Darowizny pieniężne podlegają odliczeniu tylko pod warunkiem ich wpłaty na konto. Dokumentem, który trzeba w tym przypadku posiadać jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Natomiast potwierdzeniem darowizny rzeczowej jest oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu oraz dokument,z którego wynika wartość darowizny. Nie odlicza się darowizn zwróconych ani darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub tych, które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wiedz też, ze nie będziesz mógł przekazać darowizny osobom fizycznym, partiom politycznych, związkom zawodowych i organizacjom pracodawców, czy też samorządom zawodowym oraz fun-dacjom utworzonym przez partie polityczne.

Pierwszą pozycję do odliczeń od dochodu są odliczenia darowizn z limitem przewidziane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Darowizny te musiały zostać przekazane na cele statutowe organizacji pożytku publicznego, w tym wolontariatu, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniom socjalnym, czy też klubom sportowym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych a nie na podział między swoich udziałowców, akcjonariuszy, czy pracowników. Ważne by organizacje te realizowały zadania z zakresu m.in.: pomocy społecznej, wspierania rodziny, działalności charytatywnej, upowszechnienia tradycji narodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób nie-pełnosprawnych, działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

PIT/O w rubryce dotyczącej darowizn odliczanych od dochodu przewiduje także możliwość odliczeń darowizn wynikających z odrębnych ustaw. Chodzi o tzw. darowizny kościelne, gdyż wynikają one z ustaw regulujących stosunki państwa i różnych działających w Polsce kościołów. Pamiętaj jednak, że nie każda darowizna może dać prawo jej pełnego odliczenia. Darowizny na Kościół mogą bowiem dotyczyć różnych celów, natomiast odliczenia od dochodu dotyczyć będą wyłącznie darowizn: na cele kultu religijnego lub na cele charytatywno-opiekuńcze przekazane na rzecz danego kościoła Te ostatnie nie wlicza się do kwoty limitu sumy wszystkich odliczeń 6% dochodu. Ponieważ ustawodawca nie przewidział w tym wypadku żadnego limitu, cała kwota darowizny może być odliczona od dochodu, nawet do 100% osiągniętego dochodu. Ważne jest więc odpowiednie określenie celu przekazanych pieniędzy na wykonanym przelewie. Bo np. gdy jako tytuł przelewu wpiszemy „budowę kościoła” to będzie to stanowić darowiznę na cele kultu religijnego i podlegać to będzie limitowi 6% dochodu, natomiast, gdy dotyczyć będzie on np. „utrzymania kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” to już będzie stanowić darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i powyższego limitu nie będzie się stosować.

Darowizny kościelne muszą być wpłacane na konto obdarowanego. Pamiętaj o zachowaniu dowodu zapłaty.
W PIT/O można także wykazać ekwiwalent pieniężny za pobraną krew określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy). Ulga ta jednak nie będzie przysługiwała podatnikowi, który odpłatnie przekaże krew lub nieodpłatnie ale dla wskazanej osoby, np. członka rodziny. Tylko darowizna krwi określonemu podmiotowi pozwala na stosowanie odliczenia. Nie ma natomiast obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczy zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Pamiętaj też, że będąc podatnikiem podatku liniowego, czy karty podatkowej nie skorzystasz z tego odliczenia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub takowa pozostaje na Twoim utrzymaniu, wiedz, że możesz odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych albo przystosowanie pojazdów mechanicznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji. Jeżeli zapłaciłeś za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub za leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub też na miejscu płaciłeś za zabiegi reha-bilitacyjne, także skorzystasz z tego odliczenia i to w pełnej wysokości. Limitowane są natomiast możliwe do odliczenia kwoty na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwa-lidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, nie odliczysz więcej niż 2 280 zł. Taka samą kwotę stanowi ulga na utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego. Odliczysz także opiekę pielęgniarską, opłacenie tłumacza języka migowego, czy też kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełno-sprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
Najpopularniejszą ulgą jest odliczenie wydatków na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Aby móc skorzystać z tych ulg musisz posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, a dowodem po-krewieństwa mogą być akta osobowe (np.. akt urodzenia, małżeństwa). Natomiast wydatki limito-wane muszą być potwierdzone fakturą Vat, pamiętaj że paragon nie stanowi do tego podstawy.

Ulga internetowa
Ulga ta związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Można korzystać z sieci zarówno w miejscu zamieszania, ale i w telefonie komórkowym lub też z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy też gdy posiadasz przenośny modem podłączany do laptopa.

Ulga internetowa przysługuje tylko osobom, które posiadają dokument, stwierdzający fak-tycznie poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub używanie jej, musi on także zawierać takie informacje jak: dane identyfikujące kupującego, dane identyfikujące sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi i oczywiście kwotę zapłaty. Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT), ale nie więcej niż 760 zł. Od 2013r. z tej ulgi ko-rzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Dlatego też można ją wykazać tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. Jeżeli więc np. w 2009 i 2010 ulgi te były odliczane, nie ma już prawa do odliczenie ich teraz. Jedynie podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2013 rok i nie korzystał z niego wcze-śniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli podatnik skorzysta po raz pierwszy z odliczenia teraz, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następ-ny, bezpośrednio po tym roku. Jeżeli więc w roku poprzednim korzystano po raz pierwszy z tej ulgi, rok obecny będzie ostatnim z takim prawem.

Ulga na nowe technologie
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną wyłącznie na zasadach ogólnych, nie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, będziesz mógł odliczyć 50% poniesionych wydatków na nowe technologie, czyli na wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i praw-nych, a więc na wyniki badań i prac rozwojowych. Ważne by ta nowa technologia nie była stoso-wana na świecie dłużej niż 5 lat. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków po-niesionych przez podatnika i wpisanie danego zakupu do ewidencji środków trwałych i WNiP. Nie wyklucza to jednak możliwości dokonania pełnych odpisów amortyzacyjnych i zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodów. Odliczenie limitowane jest wielkością dochodu, a jeżeli go nie starcza, możliwie jest jego odliczenie przez 3 kolejne lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji.

Wpłaty na emerytury - IKZE
Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega także kwota zapłaconych w danym roku składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, nie dotyczy ona wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne. W odróżnieniu od większości wymienionych wyżej ulg, z tej mogą skorzystać zarówno rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i ci na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku liniowym. Aby z niej skorzystać musisz być w posiadaniu dowodów wpłat na rzecz IKZE wskazujących kto, komu, ile i za co zapłacił. Taki dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Wpłaty na IKZE w 2013r. nie mogą przekraczać kwoty 4231,20 zł.

Żeby dowiedzieć się jeszcze więcej, przeczytaj pozostałe części artykułu dostępne na naszym serwisie.

**

Rozliczenie podatku za 2013 rok – część 1

Rozliczenie podatku za 2013 rok – część 3

**

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Ceny samochodów elektrycznych zaczynają spadać.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na przemysl.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie